DENİZLİ BERBERLER ODASI BAŞKANLIĞI Anasayfa Başkan Yönetim Üye Kayıt Foto Galeri İletişim Mevzuat Duyurular
© copyright by Ali Ağılönü 2014
ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ Odaya Kayıt Olma Zorunluluğu · 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre, Esnaf ve Sanatkârlar, öncelikle esnaf ve  sanatkâr siciline kayıt yaptırmak ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar. · 5362 Sayılı Kanunun 68 nci maddesi gereğince esnaf ve sanatkârlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren  durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları Sicile ve Meslek Odasına tescil ve Sicil Gazetesinde ilan  ettirmekle yükümlüdürler. · Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve  kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve  sanatkârlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili Ustalık Belgesi istenir. Oda üyeliği için Üyelik şartları a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat  ve ticaret yapıyor olmak.  b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak. d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak. Merkez ve şubelerimize aşağıdaki belgelerle odamıza başvurmanız gerekmektedir. Üye Olmak için gereken belgeler Kayıt Esnasında İstenen Belgeler · Vergi Levhası fotokopisi · Ustalık belgesi Aslı Ustalık Belgesi olmayanlar; kendine ait işyeri veya bir başka işyerinde mesul müdürlüğü  bulunmayan, belge sahibinin noter sözleşmesi yapılarak sigorta şartı aranmaktadır. · İkametgâh kağıdı · Nüfus cüzdanı sureti · 5 adet vesikalık resim · Odadan alınmış Esnaf Sicil tanzim evrakları Sicil tarafından istenen belgeler · Vergi dairenizden alınacak faaliyet belgesi · Vergi levha fotokopisi ( 2 adet) · İkametgâh kağıdı resimli (2adet) · Kimlik fotokopisi ( 2adet) · Son 6 ay içersinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (3 adet, Odamıza verilecek) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, öğrenim belgesi vs.) Üyeliğin son bulması Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum  sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir. a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar. b) Üyelik için belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar. c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler. d) Vergi mükellefiyetini  sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.  Oda aidatlarının ödenmesi 5362 Sayılı yasa 61 nci madde gereğince yıllık aidatlar nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıllık  aidatlarını Süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra  dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak  hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.  İŞYERİ AÇMAK İÇİN; VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER  Bildirim Formu Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi  İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü. İkametgâh kâğıdı İşe Başlama Formu Nüfus Cüzdanı Örneği Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra  vergi levhası alınır. BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER  Nüfus Cüzdanı Örneği, Vergi Levhası, Ustalık belgesi Aslı Ustalık Belgesi olmayanlar; kendine ait işyeri veya bir başka işyerinde mesul müdürlüğü bulunmayan,  belge sahibinin noter sözleşmesi yapılarak sigorta şartı aranmaktadır. Esnaf Sicil Kaydı, Oda Faaliyet Belgesi,  Tapu veya Kira Kontrat Fotokopisi,  İki Adet Resim, Pul Milli Eğitim bakanlığınca eğitim ve belgelendirilmesi yapılan 110 meslek dalında ustalık belgesi ile başvurarak  matbu formları doldurularak incelemeye verilir. ESNAF VE SANATKÂR SİCİL MEMURLUĞUNDAN İSTENEN BELGELER  İşyeri İkametgâh kâğıdı Vergi Levhası fotokopisi Kimlik fotokopisi 2 resim Sicil harcının yatırıldığına dair dekont Sicil ilan bedelinin yatırıldığına dair dekont BERBERLER ODASINDAN İSTENEN BELGELER  Vergi dairesine kayıt belgesi İşyeri İkametgâh kâğıdı 3 fotoğraf  Nüfus cüzdanı örneği Sicile kayıt belgesi Alanında ustalık belgesi BAĞ-KUR’DAN İSTENEN BELGELER  1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları  kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına  bağımsız çalışanlardan; Esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla  gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkâr  siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar. Bağ-Kur sigortalısı sayılır. 1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt  ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ  BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi  gerekmektedir İŞYERİ KAPATMAK İÇİN; Üyeliğin son bulması  Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum  sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir. a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar. b) Üyelik için belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı  sonradan anlaşılanlar. c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler. d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.  Oda aidatlarının ödenmesi 5362 Sayılı yasa 61 nci madde gereğince yıllık aidatlar nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıllık  aidatlarını Süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra  dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak  hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez. 
Tel: 0 258 265 77 22 - 242 62 90 Faks: 0 258 265 83 16 Üye Kayıt